Performancing Metrics

Google

WebWiseKnow.Com

ความรู้ล่าสุด

Facebook Button (Find me there)

WiseKnow Blog

Google Buzz

WiseKnow.ComNextMove Co., Ltd.Virus Busters

กำจัดไวรัสคอมฯ

ถึงที่บ้านท่าน


here online casinos that accept EcoCard deposits www.celj.org internet casino bonus http://www.celj.org/files/newsletters/internet-slots.html best casino rewards promo http://www.celj.org/files/newsletters/new-slots.html online casino accepting us credit cards with no download http://www.celj.org/files/newsletters/vip-online-casinos.html www.usps.org best payout online casino for usa online blackjack for real money caribbean stud poker at las vegas www.usps.org/ play tri card poker online www.usps.org usa casinos accepting paypal www.usps.org

แผนธุรกิจอาชีวะ เครื่องหยอดปุ๋ย ต้นทุนต่ำ

Pinterestแผนธุรกิจเครื่องหยอดปุ๋ยจากทีมสายเลือดเกษตรกร เพิ่งจะได้รับรางวัลที่ 1 มาหมาดๆ ในโครงการประกวดแผนธุรกิจ “อาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ” ปี 3 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) บมจ.ธนาคารกรุงไทย เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา

สมาชิกภายในทีมประกอบด้วย น.ส.จินตนา บุญหมั้น นายพิสิษฐพงศ์ หน่อแก้ว นายศราวุธ สุริยบุตร น.ส.จินตนา สิงห์แก้ว น.ส.ปิยมาศ กองแก้ว และปราณี มงคลกุล จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ทีมเลือดเกษตรกรนำเสนอเครื่องหยอดปุ๋ย โดยมีการศึกษาและพบว่าประชาชนในจังหวัดพะเยา ประกอบอาชีพด้านการเกษตรจำนวน 141,723 คน หรือราว 50.67% คิดเป็นครัวเรือนที่ทำการเกษตรจำนวน 76,911 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน 53.31% ในขณะที่เกษตรกรแต่ละรายมีพื้นที่การเกษตรตั้งแต่ 5-30 ไร่ จากสถิติในปี 2549

นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการใส่ปุ๋ยที่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนที่มักจะมีปัญหาขาดแคลนแรงงานในฤดูดังกล่าว

เครื่องหยอดปุ๋ยจึงเป็นอุปกรณ์ที่คิดขึ้นมาเพื่อช่วยผ่อนแรงเกษตรกรที่ปกติจะใช้วิธีหยอดปุ๋ยโดยการใช้มือข้างหนึ่งถือภาชนะใส่ปุ๋ย อีกข้างหนึ่งจับปุ๋ยใส่ลงบริเวณพื้นดินที่ต้องการ มากบ้างน้อยบ้างทำให้การใส่แต่ละครั้งไม่สม่ำเสมอ และถ้าใส่เป็นเวลานานจะยิ่งทำให้เกิดอาการเมื่อยหลัง ไหล่ตามมา

จากปัญหาดังกล่าว เครื่องหยอดปุ๋ยสามารถช่วยผ่อนแรงจากอุปกรณ์หัวหยอด ที่ไม่ต้องก้มลงบ่อยๆ และยังประยุกต์เป็น หัวหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้ตามฤดูกาล ไม่ต้องใช้น้ำมันหรือไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ใช้แรงงานคนในการทำงาน ช่วยให้ ประหยัดเวลา

ในด้านการลงทุน ทางกลุ่มใช้เงินลงทุนโดยเป็นเงินหมุนเวียนอยู่ที่ 10,000 บาท คาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 4 เดือน หรือมีปริมาณการขายราว 25 เครื่องต่อเดือน ราคาเครื่องละ 550 บาท

นางสาวจินตนา บุญหมั้น หนึ่งในทีมกล่าวว่า เป็นผู้นำไอเดียนี้มาจากที่บ้าน คือ นายศรีมูล บุญหมั้น บิดาซึ่งเป็นผู้คิดค้นเครื่องหยอดปุ๋ยขึ้น และเธอได้นำเอา ไอเดียดังกล่าวมาพัฒนาร่วมกับครูกิตติพงศ์ มลคลกุล จากวิทยาลัยพะเยา จนกลายเป็นสินค้าต้นแบบในที่สุด

สำหรับแผนการตลาด ทางกลุ่มวางแผนว่าจะใช้วิธีการขายตรงโดยมีการอบรมเทคนิคการขายและกำหนดโควตาให้กับพนักงานขาย โดยใช้วิธีการสาธิต เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเชื่อถือและตัดสินใจซื้อ

นอกจากนี้ ยังมีการฝากขายผ่านร้านจำหน่ายปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ ร้านค้าชุมชน ฯลฯ อีกด้วย

ส่วนการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT analysis) ทางกลุ่ม มองว่า จุดแข็งของอุปกรณ์ชุดนี้ก็คือมีต้นทุนต่ำ ผู้ผลิตมีความรู้ในเรื่องเทคนิคเป็นอย่างดี และเป็นนวัตกรรมใหม่ ส่วนจุดอ่อนอยู่ที่มีกำลังการผลิตน้อย แนวทางแก้ไขก็คือ การจัดจ้างผู้ผลิตรายอื่นให้ผลิตชิ้นส่วนแล้วนำมาประกอบเอง

ประการต่อมา ขาดความชำนาญในด้านการตลาด การขาย แนวทางการแก้ไขก็คือ ร่วมประชุมแบ่งเขตการขายให้กับพนักงานขายรับผิดชอบตามภูมิลำนำของตนเอง

สำหรับโอกาสของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อยู่ที่สินค้าชุดนี้ไม่มีวางในท้องตลาด ความต้องการของตลาดมีสูงและเป็นโครงการที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยาให้การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนารูปแบบการผลิต และสถานที่ประกอบการ

ด้านอุปสรรค ประการแรกอาจจะมีการลอกเลียนแบบเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขคือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม และสร้างตรายี่ห้อที่จดจำง่าย

ประการที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว มีผลต่อรายได้และราคาของพืชผลที่ตกต่ำลง สุดท้ายก็คือ ความต้องการของลูกค้ามีเฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้น จึงต้องมีการกระตุ้นให้มีการผ่อนชำระเป็นรายเดือน

อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์สภาพการ แข่งขัน พบว่าสินค้าสามารถทดแทนด้วยแรงงานคนได้ ซึ่งจะแก้ปัญหาด้วยการทำความเข้าใจกับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ช่วยให้มองเห็นประโยชน์การใช้งานที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเอง

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากกระบวนการผลิตสินค้า เพราะไม่มีมลพิษทางเสียงน้ำและอากาศ การใช้เครื่องหยอดปุ๋ยในการทำงานไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม เพราะไม่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงในการหยอด รวมถึงการกำหนดราคาของกลุ่มก็ไม่แพงจนเกินไป ตั้งราคาอยู่บนความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทำงาน

และสุดท้ายแผนงานในอนาคต ทางกลุ่มมองว่าจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถหยอดได้ทั้งปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์พืชด้วยการผลิตหัวควบคุมการหยอดให้มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานหลายๆ ขนาด เช่น หัวควบคุมการหยอดปุ๋ย หัวควบคุมการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เป็นต้น

เกษตรกรสามารถเปลี่ยนหัวควบคุมการหยอดได้เอง รวมทั้งการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ และจะสร้างเครือข่ายร่วมกับชมรมเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อใช้และจำหน่ายโดยการนำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมาจำหน่ายร่วมกับเครื่องหยอดปุ๋ยด้วย

แน่นอนว่าในอนาคตจะมีแผนการขยายการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้งหมดและขยายไปในเขตจังหวัดใกล้เคียง คือ เชียงราย น่าน ลำปาง เชียงใหม่ และลำพูน
Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

5 comments to แผนธุรกิจอาชีวะ เครื่องหยอดปุ๋ย ต้นทุนต่ำ

 • anuchit

  คือว่าติดต่อไม่เป็นครับโทษที

 • ลองติดต่อขอข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาจจะมีข้อมูลที่ต้องการก็ได้ !!!

   
 • ช่วยบอกวิธีทำอุปกรณ์นี้ด้วยครับผมจะไปทำโครงงานครับช่วยที

 • แดง

  จริงๆแล้วผมก็ต้องการเครื่องดังกล่าวแต่ก็ได้ติดต่อทางวิลัยก็ไม่ได้รับ

  ความช่วยเหลือบอกไม่สามารถติดต่อเด็กได้เพราะจบไปแล้วรู้สึกเสียดาย

  ความคิดของเด็กๆที่ไม่สามารถให้ผู้อื่นได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ให้เกิด

  ประโยชน์อย่างแท้จริง

 • แดง

  เรื่องดังได้อ่านในเมลล์ก็นานพอสมควรแต่สิ่งทีสำคัญไม่สามารถต่อยอด

  ได้เลย

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>