ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

Pinterest • พลังงานสะอาดที่เป็นทางออกของหลาย ๆ ธุรกิจที่คิดว่าจะโกอินเตอร์ฯ โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรบ้านเรา พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเราได้

  ปัญหาของการแปรรูปถนอมอาหารที่บ้านเรามักจะเป็นปัญหาก็คือ การตากบนลานกว้าง ๆ บางครั้งแดดก็มากบ้างน้อยบ้าง บางครั้งฝนก็ตก บางช่วงก็ตกยาว และบางช่วงก็ตกสั้น ๆ เหล่านี้ทำให้พืชผลเสียหายจำนวนมาก หลายหมู่บ้านหันมาใช้เครื่องอบแห้งขนาดเล็ก แต่ก็ไม่สามารถที่จะผลิตเป็นจำนวนมากได้

  รศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย อาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นผู้ที่พัฒนาเครื่องอบกึ่งอัตโนมัติขึ้น โดยทำให้ง่ายต่อการใช้และสามารถที่จะประกอบได้ไม่ยาก หลักการของเครื่องอบหลังงานแสงอาทิตย์นี้จึงสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆ ที่

  “ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์มีความเข้มสูง เช่น ตอนเที่ยงวันของวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส โรงอบแห้งจะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มาก อุณหภูมิของอากาศภายในโรงอบจึงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันแผงโซลาร์เซลล์ก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นด้วย ทำให้พัดลมดูดอากาศ ซึ่งได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะดูดอากาศให้ไหลเวียนมากขึ้น ทำให้อุณหภูมิภายในโรงอบไม่สูงเกินไป ในทางกลับกันในช่วงสายหรือช่วงเย็นเมื่อแสงอาทิตย์มีความเข้มน้อยลง อากาศภายในก็จะถูกดูดออกไปภายนอกน้อยลงด้วย ทำให้อุณหภูมิไม่ลดลงต่ำมากนัก

  การทำงานดังกล่าวจึงไม่ต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และไม่มีสวิตช์ปิด-เปิดผู้ใช้เพียงแต่นำผลิตภัณฑ์เข้าไปตาก และเมื่อแห้งก็เก็บออกมาทำให้สะดวกต่อการใช้งาน การออกแบบให้มีรูปทรงหลังคาโค้งแบบพาราโบลา

  ช่วยให้สะดวกต่อการสร้าง ประหยัดวัสดุ และมีความต้านทานแรงลมน้อย นอกจากนี้ยังมีความสวยงามด้วย ถึงแม้ว่าโรงอบแห้งนี้จะมีค่าวัสดุและแรงงานในการก่อสร้างประมาณ 300,000 บาท แต่ถ้านำมาใช้งานเชิงอุตสาหกรรมในลักษณะนี้ก็จะสามารถคุ้มทุนได้ภายในเวลา 2-3 ปีเท่านั้น เมื่อเทียบกับอายุใช้งานซึ่งยาวนานกว่า 10 ปี ถือเป็นการคุ้มค่าต่อการลงทุน”

  กระแสการใช้พลังงานสะอาด หรือเทคโนโลยีสะอาดเพื่อผลิตสินค้านั้น กำลังเป็นเทรนด์ของผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้ว บริษัทจะให้ความสำคัญและยินดีจ่ายในราคาที่แพงขึ้นสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งกระบวนการในการผลิต แหล่งที่มา ที่มาจากกลุ่มแม่บ้าน สตรี ก็เป็นปัจจัยในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เช่นกัน

  นอกจากข้าวแต๋นแล้ว ยังมีกล้วยตาก สินค้าการเกษตรอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยแดดในการถนอมอาหาร เครื่องอบสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสม แน่นอนว่าในอนาคตเครื่องอบกึ่งอัตโนมัติที่เราเห็นในปัจจุบันจะพัฒนาเป็นเครื่องอบที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาของการอบในเวลากลางคืนอีกด้วย

  Total Views: 84 ,  Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Connect with Facebook