Performancing Metrics

Google

WebWiseKnow.Com

ความรู้ล่าสุด

Facebook Button (Find me there)

WiseKnow Blog

Google Buzz

WiseKnow.ComNextMove Co., Ltd.Virus Busters

กำจัดไวรัสคอมฯ

ถึงที่บ้านท่าน


ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

Pinterest

พลังงานสะอาดที่เป็นทางออกของหลาย ๆ ธุรกิจที่คิดว่าจะโกอินเตอร์ฯ โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรบ้านเรา พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเราได้

ปัญหาของการแปรรูปถนอมอาหารที่บ้านเรามักจะเป็นปัญหาก็คือ การตากบนลานกว้าง ๆ บางครั้งแดดก็มากบ้างน้อยบ้าง บางครั้งฝนก็ตก บางช่วงก็ตกยาว และบางช่วงก็ตกสั้น ๆ เหล่านี้ทำให้พืชผลเสียหายจำนวนมาก หลายหมู่บ้านหันมาใช้เครื่องอบแห้งขนาดเล็ก แต่ก็ไม่สามารถที่จะผลิตเป็นจำนวนมากได้

รศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย อาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นผู้ที่พัฒนาเครื่องอบกึ่งอัตโนมัติขึ้น โดยทำให้ง่ายต่อการใช้และสามารถที่จะประกอบได้ไม่ยาก หลักการของเครื่องอบหลังงานแสงอาทิตย์นี้จึงสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆ ที่

“ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ กล่าวคือ เมื่อแสงอาทิตย์มีความเข้มสูง เช่น ตอนเที่ยงวันของวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส โรงอบแห้งจะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์มาก อุณหภูมิของอากาศภายในโรงอบจึงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันแผงโซลาร์เซลล์ก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นด้วย ทำให้พัดลมดูดอากาศ ซึ่งได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะดูดอากาศให้ไหลเวียนมากขึ้น ทำให้อุณหภูมิภายในโรงอบไม่สูงเกินไป ในทางกลับกันในช่วงสายหรือช่วงเย็นเมื่อแสงอาทิตย์มีความเข้มน้อยลง อากาศภายในก็จะถูกดูดออกไปภายนอกน้อยลงด้วย ทำให้อุณหภูมิไม่ลดลงต่ำมากนัก

การทำงานดังกล่าวจึงไม่ต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และไม่มีสวิตช์ปิด-เปิดผู้ใช้เพียงแต่นำผลิตภัณฑ์เข้าไปตาก และเมื่อแห้งก็เก็บออกมาทำให้สะดวกต่อการใช้งาน การออกแบบให้มีรูปทรงหลังคาโค้งแบบพาราโบลา

ช่วยให้สะดวกต่อการสร้าง ประหยัดวัสดุ และมีความต้านทานแรงลมน้อย นอกจากนี้ยังมีความสวยงามด้วย ถึงแม้ว่าโรงอบแห้งนี้จะมีค่าวัสดุและแรงงานในการก่อสร้างประมาณ 300,000 บาท แต่ถ้านำมาใช้งานเชิงอุตสาหกรรมในลักษณะนี้ก็จะสามารถคุ้มทุนได้ภายในเวลา 2-3 ปีเท่านั้น เมื่อเทียบกับอายุใช้งานซึ่งยาวนานกว่า 10 ปี ถือเป็นการคุ้มค่าต่อการลงทุน”

กระแสการใช้พลังงานสะอาด หรือเทคโนโลยีสะอาดเพื่อผลิตสินค้านั้น กำลังเป็นเทรนด์ของผู้บริโภคในประเทศพัฒนาแล้ว บริษัทจะให้ความสำคัญและยินดีจ่ายในราคาที่แพงขึ้นสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งกระบวนการในการผลิต แหล่งที่มา ที่มาจากกลุ่มแม่บ้าน สตรี ก็เป็นปัจจัยในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เช่นกัน

นอกจากข้าวแต๋นแล้ว ยังมีกล้วยตาก สินค้าการเกษตรอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยแดดในการถนอมอาหาร เครื่องอบสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสม แน่นอนว่าในอนาคตเครื่องอบกึ่งอัตโนมัติที่เราเห็นในปัจจุบันจะพัฒนาเป็นเครื่องอบที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาของการอบในเวลากลางคืนอีกด้วย
Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>