คลังประกาศความพร้อม 1 ก.พ.เดินหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลังประกาศความพร้อม 1 ก.พ.เดินหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลังประกาศความพร้อม 1 ก.พ.เดินหน้ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ธ.ก.ส.-ออมสิน” เปิดจุดรับแจ้งความจำนงเข้ารับฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ

 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความพร้อมของการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ) ที่จะเริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดเตรียมกลไกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอไว้พร้อมแล้ว รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความพร้อมสำหรับการรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ ตลอดจนได้จัดเตรียมโครงการรองรับของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ไว้แล้วเช่นกัน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1.นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ แล้ว ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คนส.) (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 22/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561)

2) คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คอต.) (คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561)

3) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.) (คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561)

2.ปลัดกระทรวงการคลังได้ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมการและซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

3.ผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ทยอยดำเนินการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดจังหวัดในฐานะเลขานุการ คอจ. เพื่อชี้แจงการดำเนินการและเตรียมการขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

4.หน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้เร่งชี้แจงหลักการและการเตรียมการดำเนินการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ให้สาขา/หน่วยงาน สายกิจการสาขาในพื้นที่ทราบ และอยู่ระหว่างการจัดจ้างผู้ช่วยผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer : AO) และทำการอบรมการปฏิบัติงานให้ AO เพื่อร่วมปฏิบัติงานกับทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) ที่มีผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขอให้ดำเนินการดังนี้

1.การตรวจสอบสถานที่ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานที่ในการแสดงความประสงค์ได้ที่ http://welfare2560.epayment.go.th/ ระบบจะแจ้งว่า ต้องไปติดต่อ ณ สาขาของ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือสถานที่ที่ผู้อำนวยการเขต (กรณีกรุงเทพมหานคร) หรือนายอำเภอ (กรณีจังหวัดอื่น ๆ) กำหนด ซึ่งเป็นเขตหรืออำเภอ ของ “ที่อยู่ปัจจุบัน” ที่เคยแจ้งไว้เมื่อคราวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
จากตัวอย่างในรูปด้านล่าง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นี้ต้องไปติดต่อ ณ ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ภายในเขตอำเภอเมืองลพบุรี หรือสถานที่อื่น ๆ ที่นายอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีกำหนด

2.สถานที่แสดงความประสงค์ ให้ไปแจ้งความประสงค์ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนด และสาขาของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ในเขต/อำเภอ ซึ่งเป็นเขต/อำเภอของ “ที่อยู่ปัจจุบัน” ที่เคยแจ้งไว้เมื่อคราวลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะมีประกาศสำนักงานเขตแจ้งสถานที่ที่รับแจ้งความประสงค์ ณ สาขาของธนาคารออมสิน สาขาของ ธ.ก.ส. และสำนักงานเขต และเว็บไซต์ของสำนักงานเขต

3.เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ช่วงเวลาแจ้งความประสงค์ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมาแสดงความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

5.เอกสารที่จะได้รับภายหลังการแจ้งความประสงค์ เมื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กรอกข้อมูลลงในแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แล้ว จะได้รับเอกสาร (หางตั๋ว) 1 แผ่นเล็กโดยขอให้เก็บเอกสารนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ แล้ว ทีม ปรจ. เขต/อำเภอ จะมอบหมายให้ AO ดำเนินการสัมภาษณ์ข้อเท็จจริง ความประสงค์ (เช่น ทำงาน หรือฝึกอบรมที่ต้องการ) และให้คำแนะนำ/วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายบุคคลต่อไป ซึ่งกระบวนการสัมภาษณ์ทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561

รองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวทิ้งท้ายเพื่อแจ้งเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า ขณะนี้มีผู้แอบอ้างการให้สิทธิในการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในลักษณะของการโทรศัพท์ไปแจ้งว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายนั้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และขอไปพบผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายนั้นที่บ้าน กระทรวงการคลังขอแจ้งว่า กระทรวงการคลังไม่ได้มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ดังนั้น ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ความระมัดระวัง และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ทั้งนี้ การได้รับการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีสิทธิได้รับการเติมเงิน ทุกคนหากได้มาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลตามที่ได้ทำการตกลงไว้กับ AO อย่างครบถ้วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

twelve − six =