10 ทักษะ แรงงานในอนาคต

10 ทักษะ แรงงานในอนาคต
ในโลกที่เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent :AI) สร้างผลกระทบเกิดขึ้นกับคน แรงงานมนุษย์

เมื่อ AI สามารถเข้ามาทำงานทดแทนทักษะบางอย่างของมนุษย์ได้ สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต หรือ DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้มีศึกษาวิจัย “SKILL SET FOR FUTURE WORKFORCE IN THAILAND” เพื่อค้นหาทักษะสำหรับแรงงานในอนาคตของไทย

โดยการเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้บริหาร และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกฎหมาย สรุปผลการศึกษาวิจัย พบว่าแรงงานไทยในอนาคตต้องมี 10 ทักษะ เพราะหากไม่มีนอกจากประเทศจะไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้แล้ว แรงงานไทยอาจจะถูกแทนที่ด้วย AI

เพื่อเป็นข้อมูลให้ อาจารย์ไปออกแบบหลักสูตรสร้างคนรุ่นใหม่ในอีก 4 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกัน เด็กจะได้รู้ว่าอาชีพที่เขาสนใจอยู่ในขณะนี้ อนาคตจะเป็นอย่างไร เขาต้องตระหนัก ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างตนเองให้มีคุณภาพในอนาคต พร้อมรับมือกับโลกที่ AI ควบคุมใช้ประโยชน์จาก AI ได้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

1 × five =