แก่แล้วไม่แก่เลย! เจาะ Insight “ผู้สูงวัย” ศักยภาพสูงปรี๊ด เผยหมัดเด็ดมัดใจอนาคตกลุ่มผู้บริโภคหลัก

แก่แล้วไม่แก่เลย! เจาะ Insight “ผู้สูงวัย” ศักยภาพสูงปรี๊ด เผยหมัดเด็ดมัดใจอนาคตกลุ่มผู้บริโภคหลัก

โลกกำลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” หรือ Aging Society ซึ่งรวมถึงประเทศไทยเองที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์ในปี 2564…กลุ่มคนเหล่านี้จะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่นักการตลาดต้องให้ความสำคัญและทำความเข้าใจทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรม

 

 

เราพาเก็บตกข้อมูลในงานสัมมนา “AWUSO Society 4.0 แก่แต่วัย หัวใจยังเก๋า” ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาด รุ่น 19B วิทยาลัยการจัดการ มหวิทยาลัยมหิดล ที่จะมาล้วงลึกแต่ไม่ลับของกลุ่มคนสูงวัย..ที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงปรี๊ด


 

ก่อนอื่นพารู้จักข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations ที่ให้นิยามของผู้สูงอายุ คือประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และสามารถแบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้ 3 ระดับ ได้แก่

ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ

ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ

และระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged Society) ประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ
 

ปี 2030 ประชากรสูงอายุทั่วโลกแตะ 1.4 พันล้านคน

ข้อมูลจากสำนักงานเศษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ในอีก 12 ปี ข้างหน้าหรือปี 2030 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น 16.5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 1,402 ล้านคนทั่วโลก และในปี 2050 ประชากรผู้สูงอายุจะมีมากถึง 2,092 ล้านคน

ขณะที่ด้านทวีปที่ครองแชมป์มีผู้สูงอายุมากที่สุดคือ ทวีปเอเชีย อยู่ที่ 61 เปอร์เซ็นต์ “ประเทศญี่ปุ่น” เป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้งสูงอายุต่อประชากรทั้งหมดมากที่สุด ซึ่งคาดว่าในปี 2030 จะมีสัดส่วนอยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นประเทศสิงคโปร์ และไทย โดยมีจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ที่ 23 และ 19 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

สำหรับประเทศไทยนั้นได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในช่วงปี 2564


 

อายุจริง vs อายุใจ…ตัวจริงเด็กกว่า

ในยุคที่อายุเป็นเพียงตัวเลข การทำการตลาดกับเป้าหมายอย่างกลุ่ม “ผู้สูงอายุ” จึงมีความสำคัญ โดยสามารถแบ่งกลุ่มอายุได้เป็น 2 แบบ คือ อายุจริง (Chronological Aged) และ อายุใจ (Subjective Aged) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในไทยจากกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 50–85 ปี จำนวน 615 คน พบว่า 90% มีอายุใจที่ต่ำกว่ำอายุจริง และ 8% คิดว่าอายุจริงและอายุใจเท่ากัน มีเพียงแค่ 2% เท่านั้นที่มองว่าตนเองมีอายุใจมากกว่าอายุจริง

สอดคล้องกับงานวิจัยของประเทศเดนมาร์กจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 20-79 ปี กลุ่มคนอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป คิดว่าตัวเองนั้นเด็กกว่าอายุจริง และงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาที่จะบุว่า ความคิดที่ว่าตัวเองมีอายุอ่อนกว่าอายุจริงนั้นมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิต


 

Food Insight : ทานนอกบ้านวีคละครั้งมากสุด-ร้านประจำคือคำตอบ

ผู้สูงอายุ 53 เปอร์เซ็นต์ ออกไปทานอาหารนอกบ้าน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่จะไปกับครอบครัว ส่วนเหตุผลในการเลือกร้าน กว่า 55 เปอร์เซ็นต์ เลือกจากรสชาติของอาหารเป็นอันดับแรก โดยจะเป็นการเลือกไปร้านประจำที่เคยไปบ่อยๆ เพราะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพอาหาร และรสชาติที่ถูกปาก


 

Travel Insight : ร่างกายยังไหวชอบไปเป็นแก๊ง-หาข้อมูลผ่าน Offline 61 เปอร์เซ็นต์

ผู้สูงอายุ 54 เปอร์เซ็นต์จะเที่ยวเฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อปี โดยส่วนใหญ่ชอบท่องเที่ยวแบบกลุ่ม ถึง 73 เปอร์เซ็นต์ โดยเดินทำงไปท่องเที่ยวกับครอบครัว และเพื่อนฝูง รองลงมาคือ ชอบไปเที่ยวคนเดียว 21เปอร์เซ็นต์ เพราะ ชอบอิสระ และมีเพียง 6% ที่ไปกับทัวร์

ขณะที่จุดประสงค์การไปเที่ยวของผู้สูงอายุนั้น 71 เปอร์เซ็นต์ เพื่อการพักผ่อนเนื่องจาก ได้ปลดปล่อยความเครียด ชมทิวทัศน์สวยงาม ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเร่งรีบ รองลงมาผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน 13 เปอร์เซ็นต์ เพราะ มักชอบไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เหมือนได้ย้อนไปสมัยหนุ่มสาว และผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวและเน้นไปทำบุญมีอยู่ 11 เปอร์เซ็นต์


 

ส่วนด้านการหาข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวนั้น ผู้สูงอายุนิยมหาข้อมูลจากช่องทาง Offline ถึง 65 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่า 31เปอร์เซ็นต์ จะได้รับกำรบอกเล่าเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยวจากเพื่อน รองลงมาคือเห็นจากรายการทีวี 18 เปอร์เซ้นต์ ในส่วนของช่องทาง Online มีผู้สูงอายุที่ใช้ช่องทางนี้ในการหาข้อมูลท่องเที่ยว 35 เปอร์เซ็นต์ โดยนิยมค้นหำข้อมูลผ่าน Internet 25 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้การเลือกใช้พรีเซนเตอร์ต่างๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้สูงอายุ

เพราะอายุไม่ใช่ตัวกำหนด! ส่อง 5 ไลฟ์สไตล์วัยเก๋า…สายชิลก็มี สายเปย์ก็มา

จากการทำสัมภาษณ์เชิงลึก และ การทำสนทนากลุ่มทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของผู้สูงอายุในปัจจุบันว่า มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ได้มีเพียงแค่อายุเท่านั้นที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมกำรใช้ชีวิต จึงมีการแบ่งสายพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เป็น 5 สาย ดังนี้

วัยเก๋าสายชิล (ใครไม่ชิล เราชิล) มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็น 42%
วัยเก๋าสายนี้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ชอบการพักผ่อนแบบจริงจัง เน้นควาสบายๆ ตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทะเล ภูเขา เป็นต้น ไม่เน้นการทำกิจกรรมอะไรหนักๆ ในส่วนร้านอาหารที่สายชิลนิยมไปเป็นร้านบรรยากาศไม่เป็นทางการมากนัก ส่วนใหญ่เป็นร้านประจำที่คุ้นเคย

วัยเก๋าสายบุญ (ทาบุญชาตินี้ หวังผลชาติหน้า) มีสัดส่วนเป็นอันดับสองคิดเป็น 18% 
วัยเก๋าสำยนี้ชอบมองหำสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อให้ตัวเองได้ปราศจากความทุกข์ในเรื่องต่างๆ ชอบการเข้าวัด ไหว้พระ ทำบุญ เชื่อในการทำบุญ คือ การต่อชีวิตตัวเองในชาตินี้ และชาติหน้าก็จะเกิดมามีชีวิตที่ดีกว่านี้

ร้านอาหารโปรดสำหรับคนกลุ่มนี้ จะเน้นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ย่อยง่าย หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์ใหญ่ เพราะเชื่อว่ำเป็นแหล่งสะสมของสารพิษอีกด้วย

วัยเก๋าสายลุย (ถ้าใจพร้อมแล้วจะรออะไร) มีสัดส่วนเป็นอันดับสาม คิดเป็น 16% 
วัยเก๋าสายนี้ชอบทำอะไรรวดเร็ว ชอบไปท่องเที่ยวที่ต้องมีกิจกรรมให้ทำอยู่เสมอ และกิจกรรมที่ได้ทำต้องใช้การเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอด เช่น เดินป่า ปีนเขา และขับรถ ATV เป็นต้น โดยจะไม่กังวลเรื่องความสะดวกสบายมานัก แต่เน้นเรื่องความปลอดภัยสำคัญที่สุด ส่วนด้านอาหาร วัยเก๋าสายนี้ชอบค้นหาร้านอาหารใหม่ๆ ตามคำแนะนำของคนใกล้ชิด

วัยเก๋าสายสังสรรค์ (คนเดียวมันเหงา ออกไปเก๋าดีกว่า) มีสัดส่วนเป็นอันดับสี่ คิดเป็น 14 % 
วัยเก๋าสายนี้เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย ชอบออกไปทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ เช่น เต้น ร้องคาราโอเกะ และ ออกกำลังกำย เป็นต้น ร้านอาหารรที่วัยเก๋าสายนี้นิยมไปสังสรรค์จะเป็นร้านแนว Café & Bistro

วัยเก่าสายเปย์ (ของต้องครบ งบไม่อั้น) มีสัดส่วนเป็นอันดับห้า คิดเป็น 10 % 
วัยเก๋ำสำยนี้ยอมจ่าย เพื่อแลกกับความสะดวกสบายให้กับชีวิต แต่จะใส่ใจรายละเอียดของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับต้องมีความน่าเชื่อถือ จึงจะเลือกซื้อสินค้ำและบริการนั้นๆ ในส่วนร้ำนอาหารที่เข้ากลุ่มวัยเก๋าสายนี้ จะเป็นร้านแบบ Fine Dinning ที่มีบริการแบบเต็มรูปแบบ

หมัดเด็ด “AWUSO” รู้ไว้ทำการตลาดได้เปรียบ

ปิดท้ายด้วยหมัดเด็ด “AWUSO” เคล็ดลับสำหรับนักการตลาดที่ต้องรู้ไว้เพื่อทำตลาดให้ตรงกับเป้าหมายมากที่สุด

A – Attraction

เน้นภาพ และตัวหนังสือใหญ่สะดุดตาชัดเจน เนื้อหาต้องมีไม่มาก แต่ครอบคลุมคุณสมบัติ และประโยชน์ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยในเรื่องการตัดสินใจซื้อที่จุดขาย(POS) ได้ง่ายขึ้น

W – Word of Mouth

เน้นหาข้อมูลจากการสอบถาม หรือ เชื่อการบอกต่อจากคนใกล้ชิด ได้แก่ ลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อน ซึ่งบุคคลกลุ่มเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจพวกเขามากที่สุด

U – Union

ชอบการสื่อสารสินค้าและบริการในรูปแบบของทำเป็นกลุ่ม

S – Sincere

ผู้สูงอายุชอบความจริงใจ สื่อสารให้ตรงประเด็นชัดเจน ไม่หมกเม็ด

O – Offine & Online

ติดตามข่าวสาร หรือหาข้อมูลจากโทรทัศน์ และวิทยุเป็นหลัก และยังมีการสร้างกลุ่มเป็นเครือข่ายในช่องทางของออนไลน์ด้วย


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

eighteen − ten =