การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในปีใหม่

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในปีใหม่
New Year’s Resolutions, list of items

ปัญหาหลักของการบริหารประการหนึ่งที่มักจะพบคือผู้บริหาร (หรือบุคคลทั่วๆ ไป) สามารถที่จะคิด ตั้งเป้าหมาย และวางแผนได้

แต่มักจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้ 

 

(เพิ่มเติม…)