วัฒนธรรมแห่งธรรมาภิบาล

วัฒนธรรมแห่งธรรมาภิบาล

เมื่อนึกถึงคำว่า วัฒนธรรม หรือ Culture นั้น จะมีความคุ้นเคยว่าระดับของวัฒนธรรมจะมีอยู่ 2 ระดับ

นั้นคือ วัฒนธรรมของประเทศหรือของชนชาติแต่ละชาติ และวัฒนธรรมองค์กร หรือ Corporate Culture ที่เป็นแนวประพฤติปฎิบัติของคนในแต่ละองค์กร อย่างไรก็ดี ในระยะหลัง ผมจะเริ่มได้ยิน ได้อ่านเกี่ยวกับคำสองคำมากขึ้น นั้นคือ Culture of Lawfulness หรือที่คณบดีคณะนิติศาสตร์ของจุฬาฯ แปลให้ไว้ว่าเป็น “วัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา” กับ Culture of Good Governance หรือ ที่พอแปลได้ว่าเป็น “วัฒนธรรมแห่งธรรมาภิบาล” ซึ่งพบว่าทั้ง Culture of Lawfulness และ Good Governance นั้นเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่ควรจะสร้างให้มีทั้งในระดับประเทศและระดับขององค์กรต่างๆ

 

(เพิ่มเติม…)