‘คอร์รัปชัน’ บั่นทอนเศรษฐกิจไทย

'คอร์รัปชัน' บั่นทอนเศรษฐกิจไทย

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่หยั่งรากลึกในสังคมไทย รายงานจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ ได้ประเมิน “ผลกระทบ” ของสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันไทย ต่อ GDP (อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ)

 

(เพิ่มเติม…)