คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้นอันดับ 2 ของโลก

Hours-Spent-Reading-Around-the-World

เว็บไซต์ unitedexplanations.org รายงานประเทศที่คนมีพฤติกรรมการอ่านดีขึ้น จำแนกจากชั่วโมงการอ่านต่อคนต่อสัปดาห์ ไทยครองอันดับ 2 อ่านสัปดาห์ละ 9.24 ชั่วโมง

 

(เพิ่มเติม…)