ดูแลลูกให้ประสบความสำเร็จตามทฤษฎีของมาสโลว์

ดูแลลูกให้ประสบความสำเร็จตามทฤษฎีของมาสโลว์

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีทฤษฎีทางจิตวิทยามากมายที่กล่าวว่า ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนั้นมีความคิด มีสติปัญญาและมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ดีได้ โดยนักจิตวิทยาและนักคิดแต่ละคนนั้นก็มีวิธีนำเสนอหลักการและทฤษฎีที่แตกต่างกันออกไป อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นนักมนุษยนิยมที่ได้นำเสนอหลักการที่ได้รับความเชื่อถือมากที่ชื่อว่าทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of human needs) ซึ่งหลักการนี้บอกให้เรารู้ว่ามนุษย์จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง

 

(เพิ่มเติม…)