กษัตริย์นักบริหาร ปลูกวิธีคิดในใจคน

กษัตริย์นักบริหาร ปลูกวิธีคิดในใจคน

 

ศาสตร์การบริหารนำความผาสุกสู่ทวยราษฎร์ จากดินร้อนแล้งสู่อุดมด้วย’ปลูกวิธีคิดในใจคน’สร้างการมีส่วนร่วมยั่งยืน ต้นแบบธุรกิจตามรอยพระอัจริยภาพ

 “เครือซิเมนต์ไทย” หรือ เอสซีจี เป็นอีกองค์กรที่น้อมนำพระราชดำรัส ปรัชญาการบริหารจัดการ มาใช้ผ่านโครงการ “เอสซีจีรักษ์น้ำ เพื่ออนาคต” สร้างฝายชะลอน้ำ

 

(เพิ่มเติม…)