10 ทักษะ แรงงานในอนาคต

10 ทักษะ แรงงานในอนาคต
ในโลกที่เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent :AI) สร้างผลกระทบเกิดขึ้นกับคน แรงงานมนุษย์
(เพิ่มเติม…)