Ecosystems กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ

Ecosystems กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ

ในระยะหลัง มีผู้บริหารถามผมเกี่ยวกับกลยุทธ์ชนิดหนึ่งนั้นคือการสร้าง Ecosystems กันมากขึ้น อีกทั้งเราเริ่มเห็นองค์กรทั้งในและนอกประเทศ

ที่ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่เริ่มสร้าง Ecosystems กันมากขึ้น

 

(เพิ่มเติม…)