Magazine อยู่รอดอย่างไร ในยุค Digital Disruption

Magazine อยู่รอดอย่างไร ในยุค Digital Disruption

Kazz Magazine เป็นนิตยสารรายเดือนก่อตั้งโดย ดร.ธนพร ฟักเขียว เริ่มจากปี 2540 ดร.ธนพร เห็นกระแสนิยมของกลุ่มวัยรุ่นที่สนใจเรื่องนักร้อง ศิลปิน

(เพิ่มเติม…)